Speciális gyermekotthoni feladatellátásra felkészítő képzés

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti, a speciális gyermekotthoni feladatellátásra felkészítő képzés megszervezése és végrehajtása

A felkészítő képzés megszervezése és végrehajtása

 1. A képzéshez kapcsolódó tematikát és a munkafüzetet (képzési dokumentáció) az Intézet pdf formátumban eljuttatja az intézményeknek, melyet az intézmény vezetője, nyomtatott formában az új belépő munkatársak rendelkezésére bocsát.

 2. A képzést az intézmények valósítják meg a munka közbeni felkészítés módszerével, az intézményi munkatársak témavezetőként történő kijelölésével.

 3. A képzés megvalósítására az intézmény vezetője ütemtervet készít a helyi sajátosságok és specialitások figyelembevételével, és a képzést folyamatosan biztosítja az új belépők számára.

 4. A kötelező felkészítő képzésről az új munkatársakat az intézmény vezetője belépéskor tájékoztatja. A képzés megkezdése előtt a résztvevők adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot töltenek ki (2. melléklet).

 5. Az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat eredeti példányát - irattári példányként - az intézmény kezeli, és elektronikus formában megküldi az Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: NSZI) Képzési Igazgatóságára (kepzesszevezes@nszi.hu).

 6. A felkészítő képzés kéthónapos időkeretben, 40 óra időtartamban, az új belépő munkaideje terhére történik. A felkészítés a belépést követően haladéktalanul megkezdődik, és a hospitálást, az önálló munkát és a lezárást is beleértve, három hónapon belül befejeződik. Amennyiben a folyamat megvalósítására objektív, méltányolható akadályok miatt (például betegség) a belépést követő legfeljebb 3 hónapon belül nem kerül sor, a képzést a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet által biztosított határidő alatt, a belépést követő 6 hónapon belül kell befejezni.

 7. A képzés elvégzéséről a képzést lebonyolító intézmény a képzés teljesítését tanúsító okiratot állít ki „Igazolólap” megnevezéssel, két eredeti példányban. Az Igazolólap minta az utasítás 3. melléklete.

 8. Az Igazolás kiállításának alapjául szolgáló, az intézmény szakmai vezetője és az intézményvezető által aláírt, okiratként kiadmányozott Igazolólap egy példányát az intézmény vezetője a kiállítást követő 3 napon belül megküldi az NSZI Képzési Igazgatóságának az Igazolás kiállítása céljából, egy példányát pedig irattári példányként az ügy irataiban helyezi el.

 9. Az intézmény az Igazolólap NSZI Képzési Igazgatóságára küldendő példányát a kepzesszervezes@nszi.hu e-mail címre .pdf formátumban megküldi.

 10. A speciális gyermekotthoni feladatellátásra felkészítő képzést teljesítő dolgozóról valamennyi intézményben nyilvántartást kell vezetni a mellékelt minta szerint (5.sz. melléklet)

További információ:

Témafelelős: Nagy Zsuzsa Anita

Cím: 1142 Budapest, Ungvár u. 64-66.

E-mail: nagy.zsuzsa@nszi.hu

Telefonszám: +36-30-486-0986

  Kapcsolódó fájlok

 • 2. sz. melléklet

 • 3.sz. melléklet

 • 5.sz.melléklet