Rehabilitációs Szakmafejlesztési Iroda

1) Az Iroda a rehabilitációs tevékenység körében

 • végzi a rábízott szakmai programok teljes körű lebonyolítását, ezen belül az egyes teljesítési szakaszok feladatainak határidőre történő megvalósítását, szakmai beszámolók készítését és a pénzügyi beszámolók ellenőrzését
 • a különböző fogyatékossági csoportokhoz kapcsolódóan biztosítja a támogató- és segédeszközök kölcsönzését

 

2) Az Iroda a hatósági feladatellátást támogató feladatkörében

 • közreműködik az egységes eljárásrendek előkészítésében, módszertani útmutatók kidolgozásában
 • közreműködik a területet érintő informatikai szakrendszerek szakmai tartalmának kialakításában, szükség szerinti módosításában, a jogszabálykövetés biztosításában
 • a rehabilitációs hatóságok adataiból statisztikai adatgyűjtést végez, a rendelkezésre álló adatokat összesíti, elemzéseket készít
 • közreműködik a miniszternek a rehabilitációs hatóság, rehabilitációs szakértői szerv és orvos-szakértői szerv feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket képező feladatainak ellátásában, az ezzel kapcsolatos intézkedéseinek és döntéseinek előkészítésében
 • kidolgozza és aktualizálja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti igényeknek a nemzeti eljárásrendben, illetve a nemzetközi jogintézmények alkalmazásával történő elbírálásához szükséges, valamint a szakértői bizottságban és a foglalkozási rehabilitációs ügyintézés során használatos iratmintákat
 • segíti a rehabilitációs hatósági terület fejlesztését, és gondoskodik a hatósági tevékenységet végző, rehabilitációval foglalkozó személyek rendszeres oktatásáról, továbbképzéséről.

 

3) Az Iroda a foglalkozási rehabilitációs feladatkörében

 • közreműködik a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, innovációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában
 • a foglakozási rehabilitációs szakterületet érintő szakmai ajánlásokat, szakmafejlesztési javaslatokat dolgoz ki, javaslatokat tesz a komplex rehabilitációt érintő szolgáltatások és ellátások fejlesztésére, újak létrehozására
 • gondoskodik a foglalkozási rehabilitációval foglalkozó személyek rendszeres oktatásáról, továbbképzéséről
 • a foglalkozási rehabilitációval kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat összesít, nyilvántartást vezet, hatékonysági vizsgálatot végez, prognózisokat, elemzéseket készít
 • értékeli és elemzi az akkreditált munkáltatók foglalkozási rehabilitációs tevékenységét, együttműködésben Budapest Főváros Kormányhivatalával;
 • tájékoztatást és információkat nyújt a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását elősegítő támogatásokkal kapcsolatban,
 • közreműködik országos szakmai és módszertani központ működtetésében, amely a foglalkozási rehabilitáció szereplői között támogatja a szakmai kommunikációt, és biztosítja a munkaerőpiaci szolgáltató szervezetek egységes minőségű szolgáltatási színvonalát

 

4) Az Iroda a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos módszertani feladatainak ellátása körében

 • a fejlesztő foglalkoztatás érintő szakmai ajánlásokat, szakmafejlesztési javaslatokat dolgoz ki
 • szakmai támogatást nyújt a fejlesztő foglalkoztatást végző szociális szolgáltatók, intézmények számára – a fenntartó típusától függetlenül
 • együttműködik a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatásával (tervezésével, végrehajtásával, ellenőrzéssel és beszámolással) kapcsolatos feladatok ellátásában
 • értékeli és elemzi a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók, intézmények foglalkoztatási tevékenységét, nyilvántartást vezet az abból származó adatokról, szakmai mutatókról
 • kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, szociális szolgáltatást nyújtókkal, az intézmények vezetőivel, az egyéb érintett államigazgatási szervekkel