EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001

Projekt rövid bemutatása:  

Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” c. kiemelt projekt (továbbiakban: projekt) Európai Uniós forrásokból működő, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: NSZI) által működtetett konzorciumban megvalósított kiemelt projekt, amelyben a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet( továbbiakban : KSH NKI) a Magyar Államkincstár ( továbbiakban: MÁK) és az Oktatási Hivatal( továbbiakban: OH) vesznek részt az NSZI-n kívül

A projekt alapelvei az átláthatóság, tervezhetőség, a hatékony ellenőrzés megalapozása, a szolgáltatók, intézmények, hivatalok adminisztrációs terheinek csökkentése, valamint a költségvetési támogatás hatékonyabb, a szükségletekhez jobban igazodó felhasználása, mindemellett pedig a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen történt változások és átalakulások által okozott kihívásokra adott adekvát szakmai-módszertani válaszok kialakítása. Hangsúlyos a szinergiák kihasználása, tekintettel arra, hogy az egyes területek együttműködésétől nagyobb teljesítmény, eredményesebb működés várható. Ezek az elvek a gyakorlatban akkor teljesülhetnek optimálisan, ha átfogó szemlélettel közelítünk a kérdéshez és építünk az előzményi fejlesztések eredményeire. A korábbi projektek tapasztalatai is arra mutatnak, hogy célszerű a tervezést, szakmafejlesztést, módszertani fejlesztéseket empirikusan megalapozó (és értékelő) monitoring, adatgyűjtési, alkalmazott kutatási és informatikai (nyilvántartási, elszámolási, tervezési, döntéstámogató) eszközöket az ezek kimenetét hasznosító és az ágazati szereplők -–ideértve közvetetten az ellátottakat, a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosságot is – számára megjelenítő elemző, szakmatámogató, és tájékoztatási eszközökkel együtt megújítani és bevezetni.

A projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat jogszabályokban rögzített feladatainak megvalósítását szolgáló, központilag tervezhető, kivitelezhető vagy elősegíthető szakmai eszközök, technikák és technológiák, újítások az ágazati szereplők – beleértve az igénybevevőket és a nyilvánosságot – számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az ismeretek és információk átadása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb költséggel (és idővel) járjon. Ennek társadalmi hatása, hogy a hatékony és minőségi feladatellátás révén, egyrészt a célzás hatékonyságának, másrészt a szolgáltatás vagy beavatkozás minőségének javítása lehetővé teszi az erőforrások, kapacitások átcsoportosítását a súlypontiként azonosított területekre, célcsoportokra. Másfelől a helyi, területi feladatellátás az intézmény - és szolgáltatásközpontú szemlélet felől újabb lépést tehet a ellátottközpontúság és az ennek érdekében vállalt együttműködés elvének teljesülése felé.

Projektszervezet

Az NSZI konzorciumi feladatokért felelős szervezeti egysége

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § alapján az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban SZGYF) kedvezményezett jogutódja az NSZI.

2020 december 31-ig a 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete értelmében az EFOP-1.9.4-VEKOP 16 „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű kiemelt projekt vonatkozásában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), mint konzorciumvezető, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), mint konzorciumi tag lettek a projekt megvalósításáért felelős kedvezményezettekként kijelölve.

A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése értelmében a Konzorcium korábbi tagja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, mint önálló költségvetési szerv 2017. október 31. napjával a Magyar Államkincstárba történő beolvadással megszűnt. Ennek értelmében a szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása című projekt megvalósítására kötött Megállapodásba az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság helyébe 2017. november 1-től a Kincstár, mint jogutód lépett.

 

Alapadatok

Kedvezményezett neve:

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Konzorciumi partner: 

-          Magyar Államkincstár,

-          Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet,

-          Oktatási Hivatal

Projekt címe:

„A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”

Szerződött támogatás összege: 

5.772.619.572 Ft 

Támogatás mértéke:

100%

Projekt befejezési dátuma:

2023.09.30.

Projekt azonosító száma:

EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001

Célrendszer

A projekt célja a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat jogszabályokban rögzített feladatainak megvalósítását szolgáló, központilag tervezhető, kivitelezhető vagy elősegíthető szakmai eszközök, technikák és technológiák, újítások az ágazati szereplők – beleértve az igénybevevőket és a nyilvánosságot – számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az ismeretek és információk transzferálása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb költséggel (és idővel) járjon. Ennek társadalmi hatása, hogy a hatékony és minőségi feladatellátás révén, egyrészt a célzás hatékonyságának, másrészt a szolgáltatás vagy beavatkozás minőségének javítása lehetővé teszi az erőforrások, kapacitások átcsoportosítását a súlypontiként azonosított területekre, célcsoportokra. Másfelől a helyi, területi feladatellátás az intézmény - és szolgáltatásközpontú szemlélet felől újabb lépést tehet a kliensközpontúság és az ennek érdekében vállalt együttműködés elvének teljesülése felé.

A projekt részcéljai:

 1. A szakmatámogató rendszerek modernizációja, hatékonyabbá tétele az új EFOP standard pályázatos projektek eredményességét segítő központi funkciók kialakítása, a területen dolgozó szakemberek, intézményvezetők mindennapi szakmai munkájának támogatása érdekében;
 2. A központi ágazati informatikai eszközök hozzáférésének kiterjesztése, minőségének javítása;
 3. Az ágazati tervezés, szakmafejlesztés empirikus, tudományos alapjainak naprakésszé tétele;

A projekt közvetlen célcsoportjait a szociális szolgáltatásokban, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokban dolgozó szakemberek, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat fenntartó szervezetek munkatársai, a pénzbeli és természetbeni ellátások ügyében illetékes hatóságok munkatársai, a szociális és gyermekvédelmi igazgatás munkatársai; a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működését engedélyező hatóságok és a működést ellenőrző szakértők; valamint a projektgazda és az ágazati irányítást végzők munkatársai jelentik.

Továbbá a beavatkozás célcsoportját alkotják azok is, akik a vizsgálat elsődleges eredményeiből, illetve a született kutatási eredményekből közvetlenül profitálni tudnak: egyfelől a döntéshozók, az állami, önkormányzati és elkülönült alapok szintjén; a fejlesztéspolitika résztvevői. Másfelől a kisgyermekes családokkal, koragyermekkori intervencióval foglalkozó közszolgáltatásokat nyújtó intézmények (egészségügyi, szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátási intézmények, stb.) vezetői, a szolgáltatásnyújtás menedzselésével foglalkozók.

A projekt közvetett célcsoportjait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény (1993. évi III. törvény) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben nevesített szakemberek adják.

A projekt a kitűzött céloknak megfelelően az alábbi három pillérben foglalt tevékenységek megvalósítását tűzi ki:

 1. Szakmatámogató és döntés előkészítő tevékenységek fejlesztése pillér
 • Módszertani támogatás és segítségnyújtás a demens ellátásban
 • Óvodai, iskolai segítő tevékenység módszertani támogatása –Konzorciumi tag: OH
 • Család- és gyermekjóléti szolgáltatás kibővült feladatkörének módszertani támogatása
 • „Elsőként lakhatás” standard pályázatos projektek módszertani segítése
 • Ajánlások, koncepciók, eljárásrendek készítése
 • Kapacitásgazdálkodás tervezése, elemzése
 • Nevelőszülői toborzást célzó országos kampány megvalósítása
 • Szakmai Koordinációs Fórum kialakítása és működtetése
 1. OSZIR Rendszerfejlesztések, rendszertámogatás pillér
 • Egységes országos szociális nyilvántartási rendszer kialakítása
 • Család-és gyermekjóléti szolgálatok bővített tevékenységét támogató rendszerfejlesztés
 • Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer (GYVR) bevezetése, integrációja az ÖFR-rel és rendszerfejlesztés
 • A Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere (PTR) továbbfejlesztése
 • A szolgáltatói nyilvántartás (MŰKENG) továbbfejlesztése
 • Igénybevevői nyilvántartási rendszer (Tevadmin-KENYSZI) rendszer továbbfejlesztés
 • Vezetői információs rendszer (VIR) továbbfejlesztés
 • OSZIR jogosultság kezelői rendszer (IDM) továbbfejlesztés
 • Szociális ágazati portál (SZÁP) továbbfejlesztés
 1. Kutatási és monitoring pillér
 • Szakpolitikai kutatási munkaterv kidolgozása
 • Szakmatámogató és döntés előkészítő tevékenységek fejlesztését megalapozó kutatások
 • Monitoring vizsgálatok, intézkedések hatásvizsgálata
 • OSAP adatszolgáltatás felülvizsgálata
 • Longitudinális kutatás lebonyolítása – Konzorciumi tag: KSH-NKI

Feladatok bemutatása

A konzorciumi megállapodás - a 2017. január 1-vel megvalósult projektgazda személyében bekövetkező jogutódlást követően, - 2017. április 26-án mind fél részéről aláírásra került. A megállapodásban a tagok által vállalt feladatok:

A kedvezményezett tekintetében bekövetkezett változás mentén a Nemzeti Szociálpolitikai Intézeta projekt folyamatos működésének biztosítása érdekében a teljes személyi állományt átvette, a projekt működtetésének belső szabályait, kereteit megtartva illesztette be a projektszervezetet a Főigazgatóság működésébe. A Konzorciumvezető (NSZI) biztosítja a Projekt teljes körű, eredményes, szabályoknak megfelelő megvalósításához szükséges, a Konzorciumi tagok (MÁK, OH, KSH-NKI) feladatain túl megjelenő, valamennyi feladat, tevékenység elvégzését.

EFOP194__abra_vilagos

A műszaki-szakmai tartalomhoz és a mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célérték

A tulajdonság számszerűsíthető célérték mértékegysége

Mutató elérését vállaló konzorciumi tag

A projekt keretében elkészülő monitoring jelentések

A projekt során elkészült, az EFOP 1.1.4. és az EFOP 3.2.9. projektek eredményeire támaszkodó monitoring elemzések száma

2

db

NSZI

A szociális diagnózis fejlesztésében együttműködő szervezetek

Azon önkormányzatok, szociális szolgáltatások, család- és gyermekjóléti szolgáltatók száma, amelyek a szociális diagnózis módszertani előkészítésében, tesztelésében részt vesznek

170

db

NSZI

A szociális diagnózis fejlesztése során felkészített szakemberek

Azon szakemberek száma, akiket a szociális diagnózis módszertani fejlesztése során felkészítésben részesülnek

394

db

NSZI

A projekt keretében kialakított és bevezetett ajánlások, eljárásrendek, valamint kialakított koncepciók

Kialakított és bevezetett módszertani útmutatók, ajánlások, eljárásrendek és kialakított koncepciók száma

8

db

NSZI , Oktatási Hivatal (2db)

A potenciális nevelőszülőket elérő kampány

Országos és területi kampány megvalósítása

1

db

NSZI

A szociális informatikai rendszereket használó új felhasználók

A rendszerekben felhasználóként befogadott ügyintézők/ügysegédek száma

7000

MÁK

Az egységes szociális nyilvántartás összekapcsolt adatbázisa

Az interface-kapcsolattal összekapcsolt ágazati és társágazati adatbázisok száma

3

db

MÁK

A projekt keretében elektronizált ügyintézéssel ellátott hatósági/szolgáltatói feladatok

Elektronizált ügyintézéssel ellátott hatósági/szolgáltatói feladatok száma

30

db

MÁK

A projekt keretében elkészülő szakmatámogató és döntés-előkészítő tanulmányok

Szakmatámogató és döntés-előkészítő dokumentumok, kutatások eredményeit összefoglaló tanulmányok száma

30

db

NSZI

A nyilvántartási rendszerhez integrált adatszolgáltatások

A projektidőszak végéig a nyilvántartási rendszerhez integrált OSAP adatszolgáltatások kérdésköreinek száma

3

db

MÁK

Longitudinális kutatás

Longitudinális adatfelvételek egyes hullámait feldolgozó kutatási zárójelentések száma

4

db

KSH-NKI

 

Eredmények

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megvalósított EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt 60 hónapig, 2022.03.31-ig tart, megvalósításának forrása 2,23 milliárd forint, amit az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás biztosít.

Az kiemelt projektben megvalósuló tevékenység áttekintése kivonatos formában a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet érintően.

„Demencia” alprojekt

 • Az Idősellátás Országos Hálózat az idősek nappali ellátását (idősek klubja) és/vagy idősek ápoló-gondozó otthonát biztosítók számára folyamatos szakmai támogatást nyújt, ennek keretében 1544 taggal rendelkező levelezőlistát működtet.
 • Idősellátás Országos Hálózat Hálózati Hírlevél (www.szocialisportal.hu)
 • Alzheimer Cafékkal folytatódtak a kapcsolat felvételek és az együttműködés erősítése. Ezzel segítve a szakembereket, hozzátartozókat és érintetteket. Az Alzheimer kór és egyéb demenciák előfordulás gyakorisága növekszik,  a társadalom valamennyi tagját – közvetve, vagy közvetlenül érinti. A betegség családtagokra, a szociális és egészségügyi intézményekre egyformán növekvő terheket ró. A probléma társadalmi ismertsége, elfogadottsága igen alacsony,  kevés az elérhető szolgáltatás, kevés az ismeret és sok a  tabu. Tapasztalatunk szerint ezen javíthat egy olyan, világszerte létező segítő, közösségi forma, az Alzheimer Café, amely már több helyen sikeresen működik hazánkban is. Jelen projekt keretében szakmai – módszertani támogató hátteret nyújthatunk a már működő és a kialakítandó közösségek számára.
 • Csatlakoztunk Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjához, a szűrőkamionon a demencia szűrés a projekt biztosítja.

A projekt keretében kialakítandó szakértői hálózat idősügyi szakemberek számára bekapcsolódik Magyarország Népegészségügyi Szűrőprogramjába. Ennek során a lakosság számára nyitott szűrési alkalmakon a szakértők speciális, demencia gyanúját igazoló tesztet végeznek az érdeklő jellemzően 55 év feletti lakosság körében. A szűrés a MiniCog teszt segítségével történik, és annak eredményét követően a résztvevők tájékoztatást kapnak arról, hogy demencia gyanúja esetén kihez fordulhatnak segítségért. A szűrések során kutatási célú adatgyűjtés is történik a résztvevőkről, amely lehetővé teszi, hogy a program végén az összegyűjtött adatokat feldolgozva a tapasztalatokról egy tanulmány készüljön.

Több mint 600 elvégzett szűrésről került be információ a Lime Survey felületére, 19 különböző helyszínen végeztek szakértőink szűréseket.

„Iskolai és óvodai szociális segítő tevékenység” alprojekt

 • Sikeresen lezárultak az EFOP3.2.9 projekt keretében megvalósuló pilot szakértőink folyamatos támogatásával:

2017 április 01.-től EFOP 3.2.9. standart projekt keretében a járási család- és gyermekjóléti központok részére kiírásra került egy pályázat, ami lehetőséget adott a központok részére, hogy pilotprogram keretében lemodellezhessék az iskolai, óvodai szociális segítő tevékenységet. 53 járási központ vett részt a modellezésben. A pilot projekt szakmai támogatásának és folyamatos nyomon követésének eredményei megjelentek az ágazati szabályozásban. 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. Ezzel az óvodákba, iskolákba és kollégiumokba megjelent a szociális munka eszköztárával dolgozó szakember.

A standart pályázók 332 óvodával, (a projekt a tagintézményeket külön számolja), 310 általános iskolával, valamint 55 középiskolával illetve kollégiummal kötöttek együttműködési megállapodást. A bevont gyermekek száma több mint 83.000 fő, akik segítése érdekében 188.924 rögzített esemény szám valósult meg. A gyermekeket segítő kollégák számára 6 szakmai műhely és 3 felkészítő foglalkozás valósult meg több mint 500 fő részvételével.

„Nevelőszülői toborzó kampány”

 • A 2018.őszén elkezdődött és 2019. májusában zárult nevelőszülő toborzó kampány lebonyolításában történő közreműködés:
  • rajz és videopályázat finanszírozása gyerekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek részére
  • a nevelőszülői toborzó kampány záró rendezvényének megvalósításában való részvétel
 • Befogadlak nevelőszülői program digitális tartalmainak előkészítése (www.neveloszuloiprogram.hu)

„Szakmatámogató hálózatok”

A szakmatámogató módszertani feladatellátás fejlesztésének legfontosabb gráfjai:

szakmatámogatofeladatellatas

A szakmatámogató hálózatok területi regionális/megyei vagy szolgáltató típusonként biztosítanak szakértők bevonásával támogatást.

 • Idősellátás Országos Hálózat
 • Család- és Gyermekjóléti Központok Hálózata
 • Országos Gyermekvédelmi Hálózat

A szakértők több mint 500 workshop megtartásával, konferenciákon való részvétellel és több száz intézménylátogatással támogatják a terepen dolgozó szakembereket.

 

Fogyatékos, pszichiátriai - és szenvedélybeteg személyek részére nyújtott nem kiváltással létrejött támogatott lakhatás szolgáltatás működésének, elérhetőségének és hatékonyságának vizsgálata

 

Rendezvények

Aktuális rendezvényink a szociális ágazati portál eseménynaptárában találhatóak meg http://szocialisportal.hu/esemenynaptar .