Visszaélések bejelentése

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban Intézet) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) rendelkezéseinek megfelelően elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amely biztosítja a bejelentésben foglalt információk teljességét, sértetlenségét és bizalmas kezelését.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert pártatlan személy működteti.

A bejelentés megtételére jogosultak köre:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információról bejelentést tehet

  • a foglalkoztató által foglalkoztatott,
  • az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
  • a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
  • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
  • a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
  • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
  • a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
  • a foglalkoztatóval a 4., 5. vagy 7 pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
  • az a személy, akinek a 4., 5. vagy 7. pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Bejelentés módja:

A belső visszaélés-bejelentéseket vagy írásban, egy kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címre való megküldéssel, vagy szóban lehet megtenni, amely szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A beérkező e-mailekhez kizárólag az arra kijelölt személy rendelkezik hozzáféréssel. A bíróság a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem használ.

A bejelentőnek adandó válaszokat is csak azelektronikus levelező rendszer útján lehet kiadni.

Eljárási határidő:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető a Panasztörvény 22. § (6) bekezdése alapján: ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg vagy nem a fent felsorolt jogosult személy tette meg vagy a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Alapos bejelentés esetén:

A bejelentés kivizsgálása során az illetékes személy a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát vizsgálja és meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

Tájékoztatás a bejelentés eredményéről:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Elérhetőségek:

visszaelesbejelentes@nszi.gov.hu

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 1142 Budapest Ungvár utca 64-66.