A projekt bemutatása, céljai

 1. A projekt rövid bemutatása

Kedvezményezett neve:                              Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Konzorciumi partner:                                    Magyar Államkincstár

Projekt címe:                                                    „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása”

Szerződött támogatás összege:                     16,96 milliárd forint

Projekt tartalmának bemutatása:                 A megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, a foglalkoztathatóság javítása és az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása érdekében.

Projekt kezdete:                                              2015.12.01.

Projekt befejezési dátuma:                           2023.04.30.

Projekt azonosító száma:                              EFOP-1.1.1-15-2015-00001

A támogatás mértéke:                    100%

A projekt megvalósítása a konvergencia régiókban történik, megyénként legalább 2 helyszínen szolgáltatási helyek (EFOP iroda) kerültek kialakításra, ennek értelmében a projektgazda a konvergencia régiókba tartozó 18 megyében, 41 helyszínen létesített EFOP irodát, ahol a projekt munkatársai az ügyfelek és a partnerek rendelkezésére állnak.

A projekt irányítását országosan a projekt menedzsmentje látja el. Feladata a projekt teljes időtartama alatt a szakmai, pénzügyi és projektszemléletű irányítás. Célunk, hogy a központosított irányítás eredményeként a projektet érintő döntéshelyzetek egy helyen összpontosuljanak, az azokra történő reagálás gyorsan és hatékonyan történjen meg. A kialakított szakmai irányok a szakmai vezető, a pénzügyi szabályok betartása a pénzügyi vezető által kerül érvényesítésre egységesen, minden megyét érintően, ugyanakkor a megyék munkaerő-piaci helyzete, az eltérő foglalkoztatási hajlandóság, fejlesztési területek különbségéből adódó részcélok kialakítása a megyei/területi koordinátorokkal történő egyeztetés révén történik. Minden elszámolás, statisztika, szakmai beszámoló a menedzsmenthez jut el, így biztosított a folyamatos, a beavatkozáshoz szükséges teljes körű rálátás. 

Az irodák pontos elérhetőségeit az alábbi linkre kattintva érheti el: Elérhetőségek

 

Célrendszer

efop

Projektünk célkitűzései összhangban állnak a pályázati felhívásban foglalt elvárásokkal és a felhívásban meghatározottakkal, valamint szorosan illeszkednek a területre vonatkozó európai uniós dokumentumokban, valamint az Országos Fogyatékosságügyi Programban és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban meghatározott célokhoz. Ennek megfelelően a projekt elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci aktív eszközök alkalmazásával.

Az Európa 2020 Stratégia kijelöli a fogyatékosságügyi politikai, társadalmi és gazdasági kereteit. A dokumentum alapján közösségi és tagállami szinten is erősíteni kell a társadalmi kohéziót, reagálni kell a munkanélküliség kérdésére és ösztönözni kell a társadalmi befogadást. Az Európa 2020 egyik fő célkitűzése a foglalkoztatási ráta növelése, vagyis biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. Mivel a tagállamok foglalkoztatási szintjének jelentős emelése érdekében szükség van a gazdaságilag inaktív népesség aktivizálására is, ezért az utóbbi évtizedben a hangsúly minden munkaerő-piaci nehézséggel küzdő csoport tekintetében áthelyeződött a passzív munkaerő-piaci rendelkezésekről az aktív megoldásokra. Mivel a tagállamok foglalkoztatási szintjének jelentős emelése érdekében szükség van a gazdaságilag inaktív népesség aktivizálására, ezért az utóbbi évtizedben, a foglalkoztatáspolitikában a hangsúly minden munkaerő-piaci nehézséggel küzdő csoport tekintetében áthelyeződött a passzív munkaerő-piaci eszközökről az aktív megoldásokra, amely a foglalkozási rehabilitációban is paradigmaváltást hozott. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási arányának növelése, hiszen az jelenleg jóval alacsonyabb, mint a nem megváltozott munkaképességű aktív korú lakosságé. Ennek elősegítése céljából az ügyfelek egyéni fejlesztése, a foglalkoztathatóságuk javítása szükséges.

A projekt célja az ügyfélkör munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása és munkavállalásra történő felkészítése, munkaerő-piacra történő (re)integrációjukhoz kapcsolódó képességeik javítása, fejlesztése. Emellett a projekt további részcéljai a megváltozott munkaképességű személyek képzettségi szintjének növelése, a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása és ösztönzése a foglalkoztatásra, a különböző támogatások és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén.

A megváltozott munkaképességű személyek körének munkaerő-kínálata és a munkaerő-kereslet az utóbbi évek tapasztalatai alapján sok esetben eltér egymástól, ami nagymértékben csökkenti a célcsoport foglalkoztatottságát, amelynek leginkább az alábbi okai azonosíthatóak:

 • munkaadói előítéletek fennállása, információhiány, tapasztalathiány, a munkaadók által meghirdetett munkakörök alkalmatlansága,
 • ügyfélkör alacsony foglalkoztathatósága és munkaerő-piaci alkalmazkodóképessége (kompetenciák, szakképzettség, munkatapasztalat, munkaerő-piaci távollét).

A projekt célja a kereslet és kínálat közötti differencia csökkentése, a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-keresletének növelésével és a munkaerő-kínálat fejlesztésével.

 

A projekt részcéljai

 • a) A hátrányos helyzetű személyek nagyobb számban vegyenek részt a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása érdekében induló munkaerő piaci integráló programokban

Az elmúlt években a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási rátája növekedett, azonban a teljes foglalkoztatottság céljának eléréséhez, a célcsoport EU-s foglalkoztatottsági szintjéhez történő felzárkózáshoz még sok feladat áll a szakterület előtt. A munkaerőhiánnyal összefüggésben a teljes társadalom foglalkoztatásának bővítése csak a munkaerő-tartaléknak számító célcsoportok, köztük a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci mobilizálásával biztosítható.

A megváltozott munkaképességű emberek egy része szívesen vállalna olyan munkát, amely egészségi állapotának megfelelő. Megmaradt képességeik hasznosítása révén nem csak önbecsülésüket nyerik vissza, de megteremtődik számukra az esély a jövedelemszerzésre és a társadalmi újratermelésbe való bekapcsolódásra is.

Az inaktív megváltozott munkaképességű célcsoport tagjainak feltárását és fejlesztését, valamint a nyílt munkaerő-piacon működő munkaadók igényeinek becsatornázását a Projekt biztosította az elmúlt évek során. Ugyanakkor a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának jelenlegi szintje kizárólag a munkaerő-piaci kereslet és kínálat folyamatos növelésével tartható fenn vagy javítható a célcsoport „elöregedése” miatt. Az érintettek körének folyamatos bővítése – az új, intézményrendszerrel nem együttműködő inaktív ügyfelek feltárása és az új munkaadók meggyőzésére irányuló akvizíciós tevékenység eredményeként – a Projekt tevékenységének egyik alappillére,

A projekt keretében elért megváltozott munkaképességű személyek több, mint 50%-a, 9.500 személy nem a rehabilitációs hatósággal együttműködésre kötelezett, rehabilitációs ellátásban részesülő személy, hanem a projekt által feltárt, munkaerő-piaci szempontból a projektet megelőzően passzív, „láthatatlan” ember.

 • b) Javuljon a projektben résztvevők álláskeresési kompetenciáinak és munkaerő piaci ismereteinek szintje a tartós munkavállalás érdekében

A 2010-es évek végére egyfajta megosztottság lett jellemző a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piacán, a célcsoport létszámának csökkenése és a munkaerő-hiány által meghatározott munkaerő-piaci tendenciák következtében. A nem dolgozó ügyfélkört a foglalkoztathatóság szintje alapján kettéosztva két fő alcsoport különíthető el:

 • a magasabb foglalkoztathatósági szinten lévő célcsoporttagok, akik számára foglalkozási rehabilitációs alapszolgáltatások (foglalkozási rehabilitációs és munkaerő-piaci információnyújtás, állásfeltárás, munkaközvetítés) biztosítása révén rövid időszak alatt megvalósítható az elhelyezkedés, illetve
 • az alacsony foglalkoztathatósággal bíró, összetett problémarendszer miatt a munkaerő-piacra belépni nem képes célcsoporttagok, akik esetében hosszú fejlesztési időszak alatt, széles körű és mélyebb hatású, komplex szolgáltatások kombinációjának biztosítása szükséges a munkába állás esélyének megteremtéséhez.

A fenti körülmények alapján olyan tevékenységek biztosítása szükséges, amely a személyes fejlesztés, és ezen belül kiemelten a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások széles körét és nagy kapacitását biztosítja a célcsoporttagok számára. Ennek köszönhetően a gyorsan elhelyezhető ügyfélkör számára a célirányos szolgáltatások hozzáférhetőek lesznek, de ezen túlmenően a munkaerő-kínálat magas fejlesztési szükséglete is kezelhetővé válik, így a célcsoporttagok a munkára kész állapot elérésére történő felkészítése megvalósítható.

munkaeropiacihatranyok

A foglalkozási rehabilitáció jelen időszakában, különösen az egyre alacsonyabb foglalkoztathatósággal rendelkező ügyfelek tekintetében kiemelt jelentőséggel bír a megváltozott munkaképességű emberek társadalmi és gazdasági re-integrációjában az a fajta személyes segítség- és szolgáltatásnyújtás, melynek különböző típusai a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben kerültek kodifikálásra. Ezen ügyfelek számára szükséges, belső kapacitásból nyújtott szolgáltatások tanácsadások és szolgáltatások a programba lépő ügyfelek számára elérhetőek, teljes munkaidőben biztosítottak.

A Projekt szolgáltatás-alapú tevékenységének hozzáadott értéke különösen megjelenik a célcsoport alulmotivált, szakképzetlen / elavult szakmai tudással rendelkező, súlyos egészségi, mentális és önértékelési problémákkal küzdő, gyenge önérvényesítési képességgel rendelkező megváltozott munkaképességű tagjainak fejlesztése során, akik a legnagyobb munkaerő-hiány közepette sem lesznek képesek önállóan elhelyezkedni. A célcsoport foglalkoztatásának növekedésével egyre kevesebb a megfelelő motivációval rendelkező, de inaktív megváltozott munkaképességű személy, egyre nagyobb erőfeszítést jelent a megfelelő célcsoporttagok megtalálása. 

A projekt keretében a programrésztvevő ügyfelek számára biztosított szolgáltatások a bevont személyek esetében a munkára kész állapot elérését, a munkavállalói esélyteremtést és a munkaerő-piaci érvényesülés valódi lehetőségének megteremtését irányozza elő, annak érdekében, hogy a programrésztvevők a projekt leteltét követően minél magasabb arányban legyenek képesek elhelyezkedni támogatás nélkül, a nyílt munkaerő-piacon, az alábbi ábrának megfelelően:

inaktivitas-1090px
 • c) Növekedjen a célcsoport foglalkoztathatósága a képzések sikeres befejezését követően,

A megváltozott munkaképességű emberek alacsonyabb aktivitásának és foglalkoztathatóságának egyik fő oka alacsonyabb iskolázottságuk, mely az elavult szakképzettség miatt, másrészt a korábban megszerzett szakmával szembeni foglalkozás-egészségügyi kompatibilitás hiánya miatt alakul ki. A munkaerő-piaci kereslet oldaláról hiányszakmák azonosíthatóak, amely főleg az adminisztratív munkalehetőségek terén jelentkezik.

A projekt egyik részcélja olyan - munkaerő-piaci kereslethez igazodó - általános és specifikus képzések megvalósítása, melyek segítségével javítani lehet a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének esélyeit.

 

 • d) Javuljon a foglalkoztatók megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos ismereteinek szintje,

A munkáltatók többsége gyakran a mérlegeléshez szükséges megfelelő információk nélkül hozza meg elutasító döntését a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatban. A munkahely jelentős szocializációs színtér, mely amellett, hogy megélhetést biztosít, értékeket közvetít és viselkedésmintákat is tanít. Ebből kiindulva, a munkáltatók és a munkatársak szemléletformálása komoly pozitív irányú szemléletváltozást indíthat el társadalmi szinten is.

A program célja felhívni a munkaadók figyelmét arra, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása számukra több szempontból is hasznos, számos gazdasági és társadalmi előnnyel jár:

 • az igénybe vehető adókedvezmények, támogatások révén a foglalkoztatás költségei jelentősen csökkenthetők,
 • a megváltozott munkaképességű személyek befogadása közösségépítő erőként javíthatja a munkamorált, növeli az egymással szemben tanúsított toleranciát. A nem megváltozott munkaképességű dolgozók nyitottabbá válnak a megváltozott munkaképességű kollégák és egymás felé is a közös munkavégzés során,
 • a társadalmi felelősségvállalás ezen formája által a cég pozitív megítélése erősödhet, a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása erősítheti a többi dolgozó szervezet iránti elkötelezettségét is.
 • foglalkoztatás révén az ellátásra szorulókat fogyasztókból termelőkké lehet változtatni, akik foglalkoztatottsági ráta növelése mellett hozzájárulnak az állami költségvetés tehermentesítéséhez.

Több munkaterületen, számos különböző munkakörben lehetséges megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása, amennyiben van fogadókészség a munkáltatói oldalról. Segítséget szeretnénk nyújtani a megmaradt képességekhez igazodó, annak megfelelő munkakör feltérképezésében, kiválasztásában, a munkavállalói és a foglalkoztatói igények, érdekek összehangolásában, a munkaerő-piaci kereslet élénkítésében és a munkaerő-piaci kínálat javításában, a kereslet és kínálat harmonizálásában.

A projekt által alkalmazott eszközökkel a cél elérhető, a munkaadók foglalkoztatási hajlandósága növelhető. A program keretében tájékoztatjuk a munkáltatókat a vonatkozó jogszabályokról, információt nyújtunk a foglalkoztatást elősegítő kedvezményekről, támogatásokról, a jó gyakorlatok megismertetésével új értékeket és foglalkoztatási megoldásokat ismertetünk meg. A támogatott foglalkoztatás igénybevétele révén a munkáltatók első kézből származó foglalkoztatási tapasztalatot szerezhetnek, amely által másfajta látásmódra tesznek szert a célcsoporttagokkal kapcsolatban. Ezen lehetőségek, valamint a programban nyújtható egyéb támogatások motiválhatják őket a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására.

Tapasztalataink szerint a megváltozott munkaképességű személyek hátrányos helyzete nem feltétlenül következik megmaradt képességeikből, mint inkább társadalmi kirekesztettségükből, téves információkon alapuló általános megítélésükből, a velük kapcsolatos negatív szemléletből, ezért a projekt egyik célja ennek megváltoztatása. A projekt keretében a munkáltatók részére szolgáltatásokat nyújtunk, tanácsadást biztosítunk, érzékenyítő tréningeket, rendezvényeket szervezünk, állásbörzéket, szakmai napokat tartunk, ahol lehetőség van az érintett felek személyes találkozására, tapasztalatcserére. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az aktív munkaadói kapcsolattartásra, illetve a kommunikációs tevékenységre.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elutasítását, a sajnálkozást, közömbösséget, elfordulást többnyire a sztereotípiák és az információ hiánya okozza, ezért célunk, hogy - személyes kapcsolatteremtéssel, hiteles információk nyújtásával, a projekt célcsoportjának megismertetésével változtassunk a velük kapcsolatos munkáltatói attitűdön. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nem helyes sémákat alkalmazni, leegyszerűsített képekben gondolkodni, általánosítani, hiszen a megváltozott munkaképességűek ugyanolyan sokfélék, mint az emberek általában és semmiképp sem alacsonyabb rendű munkavállalók.

A projekt fő céljának megvalósításához a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjához kiemelten fontosnak tartjuk a célcsoport tagjai (programrésztvevők) számára munkahelyek feltárását és a munkaadók foglalkoztatásra való felkészítését, vezetők és kollégák érzékenyítését, a szervezet felkészítését a munkavállalók befogadásra, mert ez vezethet el a tartós integrációig.

A projekt által nyújtott szolgáltatások segítségével a munkáltatók megismerhetik, a megváltozott munkaképességű emberek jellemzőit, megértik, hogy kölcsönösen hasznos lehet a foglalkoztatásuk, s ezután fenntartások nélkül tudnak munkavállalóként viszonyulni hozzájuk.

 

 • e) Emelkedjen a támogatás nélküli munkát vállaló megváltozott munkaképességűek száma a célcsoport számára belső, illetve külső kapacitásból biztosított szolgáltatások eredményeként.

A relatíve magas, projekthez becsatornázásra kerülő munkaadói foglalkoztatási hajlandóság az esetek többségében támogatás nélkül is kielégíthető, amennyiben magas színvonalú toborzási-közvetítési szolgáltatás, valamint kellő nagyságú, munkára kész állapotban lévő ügyfélkör biztosítható az érdeklődő munkaadók számára. Amennyiben a feltárt célcsoporttagok számára munkatapasztalat szerzés vagy a munkaerő-piaci alkalmazkodó képesség fejlesztése lesz szükséges a munkavállalás esélyeinek biztosításához, akkor az a projekt keretein belül elérhető.

A célcsoport felosztásának egyszerűsített modelljét alapul véve az alábbi beavatkozások rendelhetőek hozzá a potenciális célcsoporttagokhoz, amely segíti a foglalkozási rehabilitáció eredményes megvalósítását: A relatíve magasabb foglalkoztathatósági szint és munkaerő-piaci alkalmazkodó képesség mellett egyszerűbb, célirányosabb, az elhelyezkedést közvetlenül elősegítő foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások mellett megvalósítható a célcsoporttagok munkaerő-piaci integrációja. Az alacsonyabb foglalkoztathatósági szinten lévő ügyfelek esetében összetett, mélyebben ható foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások kombinációja szükséges a hosszabb időtartam alatt megvalósuló fejlesztési folyamatban, amelyhez bizonyos esetekben támogatott foglalkoztatás, mint munkaerő-piaci eszközrendszer alkalmazása is szükséges lehet.

 

 • f) A célcsoport foglalkoztatása növekedjen a támogatott foglalkoztatás eredményeként,

Az ügyfélkör támogatás nélküli elhelyezkedésének elősegítése mellett a megváltozott munkaképességű emberek sikeres tartós munkaerő-piaci integrációjának elősegítése érdekében a projekt támogatott foglalkoztatás (és munkába járás támogatás) keretében támogatást nyújthat azon munkaadók részére, akik a projekt résztvevőit foglalkoztatják, elősegítve a sikeres rehabilitációs folyamatot, illetve az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést.

A támogatás célja, hogy a foglalkozási rehabilitáció a munkahelyen valósuljon meg, és lehetőség szerint:

 • felkészítse a munkavállalót a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásra (tranzitálás), vagy
 • megvalósuljon a támogatást követően a munkavállaló tartós, támogatás nélküli foglalkoztatása a támogatott munkaadónál.

 

Szakmai megvalósítás

A projekt munkatársai az első fokú rehabilitációs hatóság által átirányított megváltozott munkaképességű személyek egyéni szükségleteire reagáló, személyes készségek, képességek fejlesztésének megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kötnek a programrésztvevőkkel.

A programba bevont személyek egyéni fejlesztési szükségleteinek felmérését és a profiling kategória meghatározását követően egy rehabilitációs fejlesztési terv kerül kialakításra, amelyben meghatározásra kerül az egyéni szükségletekre reagáló szolgáltatási és indokolt esetben támogatási eszközök kombinációja, és igénybevételének menetrendje a programrészvétel időszakára.

 

Az ügyfél életútja a projektben:

ügyfeléletutja-1090px

Az EFOP Rehabilitációs Fejlesztési Tervben tervezhető, a projektben az ügyfélkör foglalkoztathatóságának javítása, munkavégzésre kész állapotának elősegítése érdekében jelenleg biztosítható fejlesztések, programelemek:

 • Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása
 • Tanulási szándék esetén képzési lehetőségek felkutatása és képzésen történő részvételhez történő segítségnyújtás, indokolt esetben támogatás biztosítása
 • Támogatott foglalkoztatás
 • Mobilitási (utazási költség) támogatása:
  • szolgáltatáson történő részvételhez, együttműködéshez, vagy
  • támogatott foglalkoztatás igénybevétele mellett
 • Alkalmassági vizsgálatok támogatása.

 

Eszközrendszer:

Eszközrendszer-1090px

A projekt keretében az ügyfelek fejlesztésén túlmenően nagy hangsúlyt fektetünk a munkaadók szemléletformálására és érzékenyítésére, ennek érdekében a projektben dolgozó munkatársak széles spektrumon biztosítanak szolgáltatást, érzékenyítést a munkaadók számára a megfelelő munkakör kialakításától kezdve, a toborzások megszervezésén túl a programrésztvevő munkavállalásának elősegítéséig, az ügyfeleink utókövetéséig a munkahely megtartása érdekében. A munkaadók szemléletformálását segíti elő a projektben tervezett kommunikációs kampány és a munkaadói szolgáltatások vásárlása tevékenység.

Ezen túlmenően, az ügyfélkör támogatás nélküli elhelyezkedésének elősegítése mellett a megváltozott munkaképességű emberek sikeres tartós munkaerő-piaci integrációjának elősegítése érdekében a projekt támogatott foglalkoztatás (és munkába járás támogatás) keretében támogatást nyújthat azon munkaadók részére, akik a projekt résztvevőit foglalkoztatják, elősegítve a sikeres rehabilitációs folyamatot, illetve az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést.

 

Az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projektbe történő belépés előnyei:

 1. A projekt segítséget és támogatást nyújt a programrésztvevők:
 • feltárásában, az inaktív személyek munka világába történő belépésének elősegítésében, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása a célcsoport „elöregedése” ellenére továbbra is növekedni tudjon, és a munkaerőhiány jellemezte munkaerő-piaci kereslet igényei kiszolgálásra kerülhessenek.
 • felkészítése és fejlesztése érdekében, (hogy képessé váljanak a munkaerő-piacra történő belépésre)
  • a programrésztvevők munkaerő-piaci ismereteinek és kompetenciáinak bővítésében,
  • a megmaradt képességekhez igazodó, megfelelő munkakör feltérképezésében, kiválasztásában, a munkavállalói és a foglalkoztatói igények, érdekek összehangolásában,
  • a tartós elhelyezkedést akadályozó problémák feldolgozásában, megoldásában,
  • széleskörű, egyénre szabott, teljes munkaidőben rendelkezésre álló komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és mentori szolgáltatás biztosításában
  • a szolgáltatások alkalmával önéletrajzírásban, állásinterjúra való felkészülésben,
  • a szolgáltatásokra történő utazási költségek finanszírozásában,
  • ezen túlmenően a megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozó jogszabályi környezet megismerésében,
 • elhelyezkedése érdekében:
  • a széleskörű munkaadói kapcsolatrendszer felhasználása segítségével az egyedi igényeknek megfelelő állások feltárásában,
  • sokszínű és nagy mennyiségű állásajánlat rendelkezésre állása révén a megfelelő állásajánlatok kiválasztásában,
  • indokolt esetben foglalkoztatást elősegítő bér-, illetve bérköltség-támogatás nyújtásában,
  • az állásinterjún történő támogató részvételben,
 • az elhelyezkedést követően, a tartós foglalkoztatás érdekében
  • a betanulásban és a munkahelyi beilleszkedésben,
  • a munkahelyi konfliktusok kezelésében.

További részletes az információk a 2023.04.30-án lezárt projekt megvalósításáról és eredményeiről: https://ertekvagy.hu/hu/-/efop111