Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelése érdekében termékfejlesztésre irányuló innovatív programok megvalósítására 2022

Nyertes lista

hirdetés dátuma: 2022.03.21.

A "Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelése érdekében termékfejlesztésre irányuló innovatív programok megvalósítására" (kód: INNOVÁCIÓ 2022) című pályázat formai és szakmai értékelése a Pályázati Felhívás és Útmutató előírása alapján megtörtént.

A pályázati pogramra 19 pályázat érkezett, összesen 101.729.830 Ft támogatási igénnyel. A program keretösszege 28.000.000 Ft. Az Értékelő Bizottság javaslata alapján a SZIN Kft. ügyvezetője meghozta döntését és az alábbi pályázatokat támogatja:

Pályázat kódja

Pályázó szervezet neve

Támogatási összeg

INNOVÁCIÓ2022-2486

Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány

 

4 500 000 Ft

INNOVÁCIÓ2022-2505

Szimbiózis Alapítvány

 

4 500 000 Ft

INNOVÁCIÓ2022-2483

Miskolci Autista Alapítvány

 

2 460 000 Ft

INNOVÁCIÓ2022-2492

Kockacsoki Nonprofit Kft.

 

2 460 000 Ft

INNOVÁCIÓ2022-2496

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

 

2 460 000 Ft

INNOVÁCIÓ2022-2499

Kék Madár Alapítvány

 

2 460 000 Ft

INNOVÁCIÓ2022-2414

Máltai Gondoskodás Nkft.

 

2 460 000 Ft

INNOVÁCIÓ2022-2443

Fehér Bot Alapítvány

 

2 500 000 Ft

INNOVÁCIÓ2022-2445

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

 

2 200 000 Ft

INNOVÁCIÓ2022-2417

Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület

 

2 000 000 Ft

----------------------------------------------------------------

Gyakran Ismételt Kérdések (GyIK)

Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázatban van-e lehetőség nagyértékű eszköz beszerzésére? Milyen értékhatár felett nagyértékű egy eszköz?

A költségtervben a „2.11. Egyéb” soron lehet igényelni támogatást a projekthez kapcsolódó nagyértékű eszköz beszerzésére támogatást. Nettó 200.000 Ft feletti értéktől számít nagyértékűnek egy eszköz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával

a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

"Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelése érdekében
termékfejlesztésre irányuló innovatív programok megvalósítására 2022” (INNOVÁCIÓ2022)
címmel

(szakmai program megvalósítása)

A pályázat meghirdetésének napja: 2022. február 2.

A pályázat hivatkozási száma:

INNOVÁCIÓ2022

A pályázat kirója:

Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban SZIN)

A pályázat célja

A pályázati program célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási szintjének növelése érdekében termékfejlesztésre irányuló innovatív programok támogatása. 

 A pályázat közvetlen célcsoportja:

 • megváltozott munkaképességű személyek, beleértve a fogyatékossággal élő, egészségkárosodott, valamint tanulmányaik során sajátos nevelési igényű személynek minősült személyek  (a továbbiakban: célcsoport)
 • a rehabilitációs célú foglalkoztatás közvetlen vagy közvetett szereplői

A pályázat közvetett célcsoportja

 • szűkebb és tágabb társadalmi környezet

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Pályázók köre:

Legkésőbb 2019. január 1-jén létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket – beleértve a fogyatékossággal élő, az egészségkárosodott és a sajátos nevelési igényű embereket is – foglalkoztató vagy segítő szervezetek, intézmények.

A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szükséges szerepelnie a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű személyeknek, mint  célcsoportnak.

Egy pályázó egy pályázatot adhat be.

Általános követelmény:

A pályázónak vállalnia kell, hogy a SZIN felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt - előadás vagy workshop formájában - beszámol a nyertes projektjéről.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

 • amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
 • amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek
 • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a SZIN (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve jogelődje visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a SZIN Nonprofit Kft.-vel, illetve a Minisztériummal szemben;
 • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
 • amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn;
 • amely esetében a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 • bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Támogatható programok, támogatás mértéke

Támogatható tevékenységek:

A pályázók szabadon tervezhetnek bármely, a célcsoport foglalkoztatási szintjének növelését segítő olyan innovatív termékeket, amelynek előállításában a célcsoporttagok részt vesznek. Termékfejlesztésre irányuló támogatható tevékenységek például:

 • piackutatás az új termékek tervezésével összefüggésben,
 • az új termékek tervezése, kidolgozása, fejlesztése,
 • a termék dizájn kialakítása,
 • a termék előállításához szükséges eszközök beszerzése, átalakítása,
 • a célcsoporttagok felkészítése, képzése az új termék elkészítésére, gyártására, értékesítésére,
 • az innovatív termék bevezetésével, népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységek, rendezvények.

Kötelező tevékenységek:

 • a célcsoportok tájékoztatása a projektről, a támogatóról, a szakmai tevékenységekről, az adatkezelésről (GDPR) és a támogatás ellenőrzéséről;
 • célcsoportba tartozás egyértelmű és hiteles igazolása;
 • teljes körűen dokumentált projektmegvalósítás, illetve mennyiségileg és tartalmilag ellenőrizhetően dokumentált szakmai tevékenységek;
 • részvétel és a projekt bemutatása legfeljebb 3 alkalommal a pályázat támogatója vagy kiírója által szervezett szakmai rendezvényen;
 • a projekt megvalósítási időszaka alatt legalább 2 db projektlátogatás biztosítása és rendelkezésre állás a SZIN munkatársa/szakértője számára.

Várt eredmények

Az indikátorok kialakítása a pályázó feladata a tervezett projekt függvényében. Az indikátorok megtervezése során figyelembe kell venni jelen Pályázati Útmutatóban meghatározott kötelező elvárásokat.

A pályázat benyújtása és megvalósítása:

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Az indikátorok – melyek a program előrehaladását jelző mutatók – darabszámát a megpályázott összeg függvényében kell meghatároznia a pályázó szervezetnek, amelyek objektíven mérhetők, dokumentációval alátámaszthatók. Az indikátorok között egy, vagy több termék fejlesztésére irányuló indikátornak szerepelnie kell.

Az alábbi táblázat tartalmazza az összegek szerinti indikátorok minimum darabszámát:

Igényelt összeg

Indikátorok minimum darabszáma

2 000 000 ­Ft - 4 000 000 Ft

4 db

4 000 001 Ft - 6 000 000 Ft

8 db

A program forrása

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló teljes keretösszeg 28 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a SZIN között létrejött X/309/2022/TFRF számú Támogatói Okirat biztosít.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg:  2 000 000 Ft

Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 6 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100,00%

Saját forrást nem szükséges biztosítani

A Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentum tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

A pályázat megvalósítási időszaka

 1. április 1. - 2023. március 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Jelen konstrukcióra pályázatot a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak postai úton be kell érkeznie az SZIN-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig! Érvényes regisztrációs nyilatkozat hiányában a – a beadási határidő lejárta utána – a beadott pályázat elutasításra kerül!

Javasoljuk, hogy a pályázat megírásának megkezdése előtt a regisztrációs nyilatkozatot töltse le és küldje el hozzánk postai úton!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a Felhasználói Kézikönyvben olvashat, amelyet linkre kattintva vagy a rendszer főoldalán is megtalál. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, postai úton kell eljuttatni az SZIN-hez (SZIN KFt, 1142 Budapest, Ungvár utca 64-66., a borítékra írják rá, hogy INNOVÁCIÓ2022) a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag emailen vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2022. március 7.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

További információ

Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nfszk.hu és a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

Hamvas Levente Péter
SZIN Kft. ügyvezető

  Kapcsolódó fájlok

 • INNOVACIO2022_Palyazati Felhivas es Utmutato