Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása 2023

NYERTES LISTA

FOGLALKOZTATÁS2023

meghirdetés dátuma: 2023.07.28.

 A Belügyminisztérium megbízásából, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása 2023” című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.

A 2023. június 30-i beadási határidővel 15 db pályázat érkezett. A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az értékelő bizottság javaslata alapján az alábbi pályázatokat támogatja.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 85 400 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

 

Kódszám

A szervezet neve

Székhely település

Támogatási

összeg

FOGLALKOZTATÁS2023-3121

Kézenfogva – Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány

Budapest

11 200 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3127

Motiváció Alapítvány

Budapest

9 800 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3124

Salva Vita Alapítvány

Budapest

8 400 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3126

NEM ADOM FEL Alapítvány

Budapest

11 200 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3201

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

Mezőberény

5 600 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3122

Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület

Budapest

4 200 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3305

Rehab Force Nonprofit Kft.

Budapest

11 200 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3129

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

Budapest

4 200 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3133

B20 Nonprofit Kft.

Nyíregyháza

7 000 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3120

Ösvény Esélynövelő Alapítvány

Füzesgyarmat

4 200 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3119

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület

Szekszárd

4 200 000 Ft

FOGLALKOZTATÁS2023-3128

"IMPULZUS" Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete

Szolnok

4 200 000 Ft

 

 

Összesen

85 400 000 Ft

----------------------------------------------------------------------------

NSZI logo-300px

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Belügyminisztérium felkérésére

a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet

BM logo

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaciintegrációját elősegítő programok támogatása 2023”

(FOGLALKOZTATÁS2023) címmel

hirdetés dátuma: 2023. június 2.

A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA

FOGLALKOZTATÁS2023

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI)

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázati program célja, megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése, szolgáltatások támogatása révén.  

PÁLYÁZÓK KÖRE

Akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatók, valamint megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossággal élő személyeket, tömörítő vagy segítő szervezet, intézmény, amely legalább 2020. január 1-jétől végzi tevékenységét.  

A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szükséges szerepelnie a fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű személyeknek, mint célcsoportnak.

A pályázó megfelel az alábbi követelményeknek és a pályázathoz csatolja az erre vonatkozó dokumentumokat:

 1. 2020. január 1-jétől folyamatosan végzi a célcsoport munkavállalásra történő felkészítését, fejlesztését, bemutatja az erre vonatkozó szakmai tevékenységét, szakmai követelményrendszerét,
 2. nyilatkozik arról, hogy 2020. január 1-jétől hány fő célcsoportba tartozó személy részére nyújtott foglalkoztathatóságot elősegítő szolgáltatást
 3. nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásakor hány fő célcsoportba tartozó személlyel áll az elhelyezkedése érdekében kapcsolatban

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,

 • amelyek központi költségvetésből kapják a finanszírozásukat, államháztartáson belüli szervezetnek minősülnek
 • amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
 • amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek
 • amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, a Szociálpolitikai Innovációs Köz-hasznú Nonprofit Kft. és jogelődjei vagy a Belügyminisztérium, illetve jogelődje visszautasí-totta, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel, a Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.-vel és jogelődjeivel, illetve a Minisztériummal szemben és jogelődjével;
 • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kez-deményezte;
 • amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § bekezdése szerinti összeférhetet-lenségi ok áll fenn;
 • amely esetében a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körül-mény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

TÁMOGATHATÓ PROGRAMOK, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Pályázni kizárólag legalább 1 nyílt piaci munkáltatóval megkötött együttműködési megállapodással és a munkáltatói állásajánlatokra történő elhelyezés érdekében megtervezett szolgáltatások nyújtásával lehetséges.

A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a pályázat közvetlen célcsoportjára irányulóan:

a) a célcsoport felmérése,
b) rehabilitációs terv elkészítése,
c) foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;
d) felkészítés, rehabilitációs szolgáltatások nyújtása (tanácsadás, önismereti tréning,
életvezetési tanácsadás, tehetséggondozás, mentorálás stb.)
e) munkáltatók feltárása,
f) munkaközvetítés,
g) elhelyezés,
h) azonos célcsoportba tartozó személyek hálózati keretek közötti segítése, fejlesztése,
i) egyéb, a pályázati célhoz illeszthető tevékenységek,
j) egyéb, innovatív szolgáltatási elemek biztosítása.

Az a)-i) pontban foglaltak egyben önálló indikátorok, amelyek a program előrehaladását jelző mutatók, amelyeket dokumentációval szükséges alátámasztani. Az i) pont szerinti egyéb indikátor választása esetén a tervezett tevékenységet a pályázatban szükséges meghatározni.

A pályázatban a g) pont szerinti elhelyezési indikátor és ezen felül még másik három indikátor választása kötelező.       

A kötelező elhelyezési indikátor vállalása függvényében a támogatás az alábbiak szerint alakul:

Igényelt összeg

Elhelyezési indikátorok minimum darabszáma

4 200 000 ­- 11 200 000 Ft

2 fő elhelyezése/1,4 M Ft

 

Elhelyezés alatt: a határozatlan idejű, vagy legalább 6 hónapig tartó határozott idejű nyílt munkaerőpiaci munkaviszonyban történő foglalkoztatást értjük.

Elhelyezési indikátor esetén a teljesítés vonatkozásában nem elfogadhatók a következő foglalkoztatási típusok:

 • fejlesztő foglalkoztatás,
 • akkreditált foglalkoztatás,
 • közfoglalkoztatás,
 • diákmunka,
 • munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás,
 • a pályázó szervezetnél történő elhelyezés.

Abban az esetben, ha inaktív megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos személy kerül a pályázat keretében bevonásra, akinek egészségi állapota nem teszi lehetővé a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezést, továbbá foglalkozási rehabilitációs célú szolgáltatások igénybevételét követően sem lehetséges a munkára kész állapot elérése, abban az esetben a vállalt elhelyezések számának 20%-ában az akkreditált munkáltatónál történő elhelyezés is elszámolható.

Bevonás: az elhelyezési indikátor teljesíthetősége érdekében a pályázó szervezettől elvárás, hogy a bevont célcsoport legalább 10 %-a olyan új programrésztvevő legyen, aki 2022. évben nem vett részt foglalkoztatási programokban (ideértve minden hazai és uniós forrásból támogatott elhelyezkedést segítő programot). 

Amennyiben a pályázó foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztést, illetve képzéseket tervez, úgy a képző intézménynek érvényes felnőttképzési engedéllyel szükséges rendelkeznie; továbbá a kompetenciafejlesztő programnak vagy képzésnek érvényes nyilvántartással kell rendelkeznie a Felnőttképzési Információs Rendszerben, melynek elérhetősége:

https://engedely.mer.gov.hu/?oldal=nyilvantartas

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

 1. június 1. - 2024. május 31.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://hapi.nfszk.hu

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig a címre!

A pályázókkal való kapcsolattartás a pályáztatási eljárás során a HAPI saját levelező rendszerén keresztül történik. A regisztrált felhasználók a rendszer által generált leveleket a regisztrációkor megadott email címre is megkapják!

A HAPI használatával kapcsolatos fogalmakról, menüpontokról és részletes használatáról a hapi.nfszk.hu főoldalon található Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót a rendszer használata előtt!

Regisztrációs nyilatkozat

A nyilatkozatot a HAPI rendszerén keresztül kell kinyomtatni az aktiválás után. A véglegesítéskor egy pdf kiterjesztésű dokumentum jön létre, melyet kinyomtatva és cégszerűen aláírva, email-es úton kell eljuttatni az NSZI-hez a  címre a tárgyévben elsőként beadott pályázat véglegesítését megelőzően!

A regisztrációs nyilatkozatot adott évben csak egyszer kell benyújtani!

FONTOS! Adatváltozás esetén azonban újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot, ez a megvalósítási időszakra is vonatkozik! A regisztrációs nyilatkozat módosítását kizárólag email-en vagy a belső levelező rendszeren keresztül jelezve lehet elindítani!

A pályázatot lehet véglegesíteni a regisztrációs nyilatkozat elküldése előtt is!

FONTOS! Amennyiben határidőben nem érkezik meg a regisztrációs nyilatkozat, akkor a már véglegesített pályázat formai kizárt lesz!

Az alábbi lehetőségek közül választhat a fenti tények alapján:

 • Nem regisztrált még a HAPI rendszerben:

Ebben az esetben el kell végeznie a HAPI-ban a regisztrációt, majd kitölteni a szervezet saját adatait. Az adatok véglegesítése után pedig kinyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot és eljuttatni az NSZI címére. A pályázat benyújtását elkezdheti és párhuzamosan is végezheti.

 • Regisztrált már a rendszerben és érvényes regisztrációs nyilatkozattal rendelkezik erre az évadra vonatkozóan:

Ebben az esetben nincs más teendője, mint a pályázatot benyújtania. Amennyiben az utolsó pályázat benyújtása óta az adataiban változás történt, úgy módosítani kell a HAPI-ban a saját adatait és újból be kell nyújtani a regisztrációs nyilatkozatot. Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt ellenőrizze a HAPI-ban lévő adatokat a hatályos szervezeti adatokkal.

Pályázat benyújtása

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

A pályázat benyújtását a HAPI Pályázatkezelő Rendszer Felhasználói Kézikönyvében illetve a Pályázati Felhívás és Útmutatóban leírtak szerint kell elvégezni!

Benyújtási határidő: 2023. június 30.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a HAPI rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

Pályázati díj

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet számlaszáma: 10032000-00362416-00000000). A közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (FOGLALKOZTATÁS2023) és a pályázó nevét!

Igényelt összeg

Fizetendő pályázati díj

1 000 000 Ft-ig

5 000 Ft

1 000 001 ­- 2 000 000 Ft

10 000 Ft

2 000 001 - 5 000 000 Ft

25 000 Ft

5 000 001 Ft felett

30 000 Ft

További információ

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

E-mail:

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

Sikeres pályázást kívánunk!

  Kapcsolódó fájlok

 • FOGLALKOZTATAS2023_Palyazati_felhivas_es_Utmutato

 • Gyakran Ismételt Kérdések