A fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására 2024-2026

Nyertes lista

Hirdetés dátuma: 2023.11.29.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 4. § (3) bekezdés alapján 2023. július 31-ig általános pályázat kiírása vált szükségessé a fejlesztő foglalkoztatás fenntartói részére.

A beérkezett pályázatok értékelése rendben megtörtént. A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás 6. függelék 24. B.) 20. pontja alapján biztosított jogkörben Fülöp Attila államtitkár úr a pályázati döntést meghozta.

A döntési lista a Kapcsolódó fájlok között található az oldal alján.

-------------------------------------------------------------------------------------

NSZI logo-230px

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet

 „A fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására 2024-2026

(FF2024)

meghirdetés dátuma: 2023. július 26.

BM logo

1. A pályázat hivatkozási száma

FF2024

2. A pályázat kiírója és kezelője

A fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 2024-2026 közötti időszakra szóló működési támogatására kiírt pályázatot (továbbiakban: Pályázat) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) 4. § (1) bekezdése alapján a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Belügyminisztérium (továbbiakban: Támogató) írja ki. A Pályázatot a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2022. (VI. 28.) BM utasítás 6. függelék 24. B.) 20. pontja alapján a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár hagyja jóvá.

A Támogató a pályázati eljárás lefolytatásával – összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 6/B. § (3) bekezdésével – a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet (továbbiakban: NSZI), mint a Tkr. 1. § (5) bekezdése szerinti kezelő szervet bízza meg.

3. A pályázat célja

Jelen Pályázat célja a Magyarország közigazgatási területén működő, fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 2024. január 1. és 2026. december 31. közötti finanszírozási időszakra történő befogadása és a 2024. évi működési támogatásának biztosítása.

4. Támogatásban részesíthetők köre

A pályázatot a fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók Fenntartói nyújthatják be.

Kizárólag olyan szolgáltató támogatására nyújthat be a Fenntartó pályázatot, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) szerepel, vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.

 Nem pályázhatnak azok a Fenntartók,

 • amelyek jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak;
 • amelyek nem felelnek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek;
 • amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
 • amely pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn;
 • amely esetében a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

5. Finanszírozási időszak

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  131/A. § (1) bekezdés alapján a fejlesztő foglalkoztatás működtetését az állam a Tkr-ben meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja, mely finanszírozási szerződés legfeljebb 3 (három) évre köthető meg.

Jelen pályázatot érintően a Tkr. 1. § (2) bekezdés k) pontja alapján a finanszírozási időszak
2024. január 1-jétől – illetve a fenntartó szolgáltatóként történő jogerős bejegyzése napjától, ha az 2024. január 1-jét követően történik – 2026. december 31. napjáig terjedő időszak.

6. Támogatható tevékenységek

A Pályázók kizárólag a Szt. 130. §-a és a Tkr. 1. § (1) h) pontja szerinti költségekre fordíthatják a fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását: a fejlesztő foglalkoztatás fenntartója a fejlesztő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy után kapott Támogatást fejlesztési foglalkoztatási díjra, bér jellegű kifizetésekre, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyieszköz-beszerzésekre, beruházásra és munkahelyteremtésre fordíthatja. Továbbá a működési támogatás felhasználható a működési, fenntartási költségeihez - különösen az alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben meghatározott felhalmozási kiadásokhoz.

7. Nem támogatható költségelemek

A pályázatban a következő költségtételekre NEM lehet támogatást igényelni: kamatok, illetve kamat jellegű költségek, veszteségek, későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok.

8. A program forrása

A tárgyévi működési támogatás formája, mértéke, számításának módja

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló 2024. évi keretösszeg forrása a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. sz. melléklete XIV. BM fejezet 20/32/06 „Fejlesztő foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT 265967).

A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató Fenntartója a Tkr. 1. § (2) bekezdés c) pont szerinti feladategységre pályázik, mely fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy foglalkoztatott által ledolgozott egy munkaóra. Feladatmutató alatt a Tkr. 1. § (2) bekezdés d) pont szerint a vállalt, illetve teljesített feladategységek számát kell érteni. A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata.

Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében megegyezik, amelynek várható összege 2024. évben 1453 Ft/óra.

A Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás igénybevételére a tárgyévre jóváhagyott feladatmutató szerint megkötött szerződés alapján van mód.

A nyertes Pályázók éves Támogatásának összegéről, így a 2024. évi működési támogatásról és az egy feladategységre jutó támogatási összegről, a hároméves finanszírozási időszak alatt évente, a tárgyévi költségvetési törvényben rendelkezésre álló források erejéig születik döntés.

9. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

9.1. A Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer

A pályázatot a szolgáltató fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania az NSZI Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer (továbbiakban: Pkr.) felületén keresztül, amely felület a formai követelményeket meghatározza. Pályázat nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében is elengedhetetlen, hogy a Pályázó a Pkr. rendszer felületét folyamatosan figyelemmel kövesse. 

A Pkr. felület használati útmutatóját jelen Felhívás és Útmutató 1. sz. melléklete tartalmazza.

A pályázatkezelő felület elérhetősége: https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr

9.2. A Pályázat

A Pályázatot az NSZI Pkr. felületén keresztül az alábbi határidőig kell benyújtani:

Benyújtási határidő: 2023. augusztus 28.

FONTOS! Határidőben benyújtott pályázatnak az minősül, amely a Pkr. rendszerében a benyújtási határidő napján 23 óra 59 percig véglegesítésre került. Ezt követően már nem lehet véglegesíteni és benyújtani a pályázatot.

10. A pályázathoz benyújtandó kötelező dokumentumok

 • A pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 110/K. § (2) bek.) megfelelő foglalkoztatási szakmai program, mely tartalmazza az alábbiakat:
  • a fejlesztő foglalkoztatásban tervezett tevékenységek bemutatását, megosztva, hogy hány ellátottat tervez munkaviszonyban, illetve fejlesztési szerződéssel foglalkoztatni,
  • a tevékenységek ellátásához szükséges, rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek bemutatását,
  • a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját,
  • az előállított termék, illetve szolgáltatások leírását,
  • a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátott munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségek bemutatását.
 • évi finanszírozási időszakra elkészített pénzügyi-gazdálkodási terve;
 • Már működő szolgáltatások esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi beszámoló;
 • Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről kiállított határozat, vagy a szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelem másolata;
 • Közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján benyújtandó nyilatkozat, és – a nyilatkozat tartalmától függően – közzétételi kérelem;
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelme (cégszerű aláírással ellátva scannelt formában);
 • Szolgáltatókkal kötött Szt. 99/D. § (3) bekezdés szerinti szerződő felek adatait tartalmazó megállapodások tervezete. (Abban az esetben szükséges megkötni, ha a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezet, és az intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást nyújtó szervezet fenntartója különböző.);
 • Munka-, szervezetpszichológussal kötött/kötendő szerződés/tervezet;

11. A pályázatok értékelése

 A pályázatok értékelése három fázisban történik:

 • jogosultsági ellenőrzés
 • formai ellenőrzés
 • tartalmi (szakmai és pénzügyi) értékelés

11.1. Jogosultsági ellenőrzés

A pályázat befogadásáról az NSZI a pályázat benyújtását követő 7. (hetedik) napig elektronikus befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy amennyiben a jogosultsági és formai kritériumok ellenőrzését követően megállapítja a pályázat érvénytelenségét, további érdemi vizsgálat nélkül, elektronikus úton, a Pkr. rendszerén keresztül (az érvénytelenség okának megjelölésével) elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása során az alábbi jogosultsági szempontok vizsgálandók:

 

Szempont

Ha hiányzik

1.     

A Pályázat a meghatározott határidőn belül került benyújtásra.

Ha nem, elutasítva

2.     

A Pályázó a Tkr. 1. § (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése szerinti fenntartó.

Ha nem, elutasítva

 

11.2. Formai ellenőrzés

A befogadott pályázatok formai értékelését az alábbi értékelési szempontrendszer alapján az NSZI munkatársai végzik.

 

Szempont

Ha hiányzik

1.

Rendelkezik érvényes regisztrációval.

Elutasítva

2.

Civil szervezet esetén az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdés szerint a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját az utolsó lezárt üzleti évről (2022. év), amely a www.birosag.hu oldalon megtalálható.

Elutasítva

3.

Pályázati felületen kitöltött adatok egyezősége (az adatok egyeznek a bíróság felületén szereplő adatokkal, a törvényes képviselő nyújtotta be a pályázatot)

Elutasítva

4.

Költségterv kitöltve

Elutasítva

5.

A megvalósítás időtartama a Pályázati Felhívás és Útmutatóban megszabott hároméves finanszírozási időszakban van.

Elutasítva

6.

Szakmai program kitöltve

Elutasítva

7.

Nyilatkozatok feltöltésre kerültek

Ha nem, hiánypótlás

8.

A pályázó cégkivonatának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának a pályázó törvényes képviselője által 30 napnál nem régebben hitelesített másolata VAGY civil szervezet esetén a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékéből letöltött és a pályázó törvényes képviselője által 30 napnál nem régebben hitelesített cégkivonat másolata

Ha nem, hiánypótlás

9.

Szolgáltatókkal kötött Szt. 99/D. § (3) bekezdés szerinti szerződő felek adatait tartalmazó megállapodások tervezete feltöltésre került

Ha nem, hiánypótlás

 

Hiányosan beadott pályázat esetén az NSZI a pályázót 1 (egy) alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra hívja fel a pályázati felületen megadott fenntartói kapcsolattartó e-mail címen.

A hiánypótlás teljesítésének határideje az elektronikus értesítés megérkezésétől számított 8 (nyolc) nap. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját.

Teljesítettnek az a hiánypótlás minősül, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás megküldésétől számított 8 napon belül (a határidő utolsó napján 23:59 óráig) az NSZI részére a Pkr. felületén, elektronikus úton megküldésre került.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon és az abban megjelölt határidőre tett eleget, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség.

Tartalmi értékelésre csak a jogosultság és formai ellenőrzés során megfelelőnek ítélt pályázatok esetében kerül sor.

11.3. Tartalmi (szakmai és pénzügyi) értékelés

A pályázatok tartalmi előértékelését a megadott értékelési szempontrendszer alapján az NSZI munkatársai végzik. A pályázatokat az NSZI a beérkezést, illetve a hiánypótlást követő 10 (tíz) napon belül előkészíti a pályázati értékelő bizottság (a továbbiakban: Értékelő bizottság) részére. A pályázatokat az Értékelő bizottság a beérkezett pályázatok előkészítését követő 20 (húsz) napon belül véleményezi és javaslatot fogalmaz meg. A Tkr. 7. § (1) bekezdése értelmében a döntési listát a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár hagyja jóvá.

 

Szempontok

1.

a szolgáltatás jellemzői – így a fejlesztő foglalkoztatásba bevontak száma, célcsoportja, illetve a szolgáltatás ellátórendszerre gyakorolt várható hatása,

2.

a költségvetés megalapozottsága - a bevont személyekre tervezett költségek nagyságrendje, megoszlása, fejlesztési díjra tervezett összeg -, áttekinthetősége, teljesíthetősége, arányossága, költséghatékonysága,

3.

a foglalkoztatási szakmai program illeszkedése és megalapozottsága a foglalkoztatásba bevonni tervezett személyek célcsoportja szerint,

4.

fejlesztési jogviszonyban foglalkozatott személyek fejlesztési díjának számításakor alkalmazott differenciálási szempontok,

5.

a szolgáltatás indikátorai, hatékonyság mutatói, adatai,

6.

a szolgáltatás kapcsolódása más (szociális és egyéb) szolgáltatásokkal, szervezetekkel,

7.

a szolgáltatókkal kötött megállapodások tartalmi bemutatása,

8.

munka-, szervezetpszichológussal kötendő szerződés tervezetének bemutatása.

 

11.4. A pályázat nem támogatható, ha

 • a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget,
 • nem felel meg a jogszabályokban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek,
 • a szakmai programban foglaltak nincsenek összhangban az ellátási terület szükségleteivel és a vállalt feladattal,
 • nem megalapozott pénzügyi-gazdálkodási tervet nyújtott be, azaz a tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel valamint a vállalt feladatokkal, vagy a szolgáltató működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak,
 • a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott.

Az NSZI a támogatási döntés aláírásáig semmilyen módon nem nyújthat tájékoztatást a benyújtott pályázat státuszáról!

A pályázat benyújtási határidejétől számítva 60 (hatvan) nap áll rendelkezésre a pályázatok értékelésére és a döntés felterjesztésére.

12. Eredményhirdetés és a finanszírozási szerződés megkötésének feltételei

12.1.     A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje

A pályázati dokumentáció átadásra kerül az Értékelő bizottságnak, amely a benyújtott dokumentumok alapján indoklással ellátott döntési javaslatot tesz a Támogató számára a pályázat támogatására vonatkozóan. A bizottság javaslatát az NSZI 8 (nyolc) napon belül döntésre terjeszti fel a miniszternek, aki 8 (nyolc) napon belül dönt a nyertes pályázókról, az ellátási területről, a szerződésben meghatározandó feladatmutatóról, valamint a működési támogatás 2024. évi összegéről.

A Tkr. 7. § (5) bekezdés értelmében az NSZI a döntésről a miniszteri döntést követő 8 (nyolc) napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indoklását. A döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.

A Támogató a támogatási döntésben meghatározhat a támogatás felhasználására és a szerződéskötésre vonatkozó további feltételeket.

A pályázati döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

Az NSZI a nyertes pályázók listáját a döntést követő 8 (nyolc) munkanapon belül az NSZI honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi, illetve elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címen tájékoztatja a Pályázókat a pályázat eredményéről, a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumok köréről, valamint a benyújtás határidejéről.

A pályázati döntés érvényét veszti, ha

 • az ellátási terület, a finanszírozási szerződésben meghatározandó feladatmutató, a finanszírozási szerződésben az első költségvetési évre meghatározandó működési támogatás összege eltérnek attól, amit a fenntartó a pályázatában vállalt, és azt a fenntartó nem fogadja el, vagy
 • a finanszírozási szerződés a döntésről szóló értesítésben megjelölt időpontig, a szolgáltatói nyilvántartásba ebben az időpontban nem vagy nem a döntésnek megfelelően bejegyzett szolgáltató esetén a bejegyzés, illetve az adatmódosítás véglegessé válását követő 30 (harminc) napon belül a fenntartó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, vagy
 • a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra.

12.2. A Szerződéskötés

A támogatás igénybevételére, a finanszírozási szerződés hároméves időtartama alatt, a tárgyévre kötött finanszírozási szerződés alapján van mód. A finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie. Az NSZI a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésre vagy hiányos, a fenntartót 8 (nyolc) napos határidővel, egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel.

A dokumentumok megküldése a döntés kézhezvételét követően mielőbbi határidővel szükséges. A szerződéskötés meghiúsulásáról az NSZI elektronikus és postai úton értesíti a pályázót.

A finanszírozási szerződést az NSZI köti meg a fenntartóval, amennyiben a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel a pályázati kiírásban megadott határidőn belül teljesül.

12.3. Az alábbi mellékletek szükségesek a finanszírozási szerződés megkötéséhez:

 • a fenntartó, illetve a Tkr. 9/A. § szerinti esetben az engedélyest átvevő fenntartó és - ha a szolgáltató jogi személy - a szolgáltató nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása;
 • a fenntartó – az előző bekezdés kivételével - írásbeli képviseletére jogosult személy, illetve az egyéni vállalkozó fenntartó közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, vagy pénzforgalmi szolgáltató által hitelesített pénzforgalmi szolgáltatói aláírási címpéldány;
 • állami fenntartó esetén a fenntartót képviselő személy képviseleti jogosultságának igazolása;
 • a társulási szerződés másolata, ha a fenntartó önkormányzati társulás;
 • a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonat, ha a fenntartó egyesület, alapítvány vagy közalapítvány;
 • egyházi fenntartó esetén az egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást vagy nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személyről a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 18. § (3) bekezdése szerinti igazolást;
 • egyéni vállalkozó fenntartó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány;
 • azon magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számla szerződése vagy annak közjegyző által hitelesített, illetve a pénzintézet által ellenjegyzett másolata, amelyre a fenntartó a működési támogatás folyósítását kéri;
 • a fenntartó nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési, illetve a működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás alatt;
 • a fenntartó nyilatkozata a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóiról, továbbá beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás, valamint a pénzforgalmi szolgáltatók, illetve kincstári számlavezetés esetén a Magyar Államkincstár igazolása arról, hogy a fenntartótól befogadták a jogszabályban foglaltaknak megfelelő felhatalmazó levelet, amelyben a fenntartó elismeri, hogy a kezelő szerv jogosult a fizetési számlája terhére beszedési megbízást benyújtani;
 • a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a tárgyévet megelőző 5 évben kapott állami támogatásokkal elszámolt, vagy határidőre el fog számolni;
 • a fenntartó nyilatkozata az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetőségéről, illetve annak változása esetén a változás bejelentésének kötelezettségéről;
 • Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a kezelő szerv az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.
 • egyéb a finanszírozási szerződésben megszabott dokumentum

13. A támogatás utalása

A működési támogatás a finanszírozási időszak kezdetétől (2024. január 1., illetve a szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés napjától, ha a bejegyzés 2024. január 1-jét követően történik) illeti meg a Pályázót. A működési támogatás összegét az NSZI a Tkr. 16. § (5) bekezdésében szabályozottak szerint folyósítja.

Támogatás nem folyósítható annak a Pályázónak – beleértve a Pályázó Szolgáltatóját is –, akinek korábbi évek fejlesztő foglalkoztatási támogatásának elszámolásából eredő le járt határidejű visszafizetési kötelezettsége áll fenn.

14. Nyilvánosság

A nyertes Pályázó a fejlesztő foglalkoztatás működtetése során – a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon, köteles a Támogató és az NSZI teljes nevének, valamint a támogatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére.

A Pályázónak vállalnia kell, hogy a Támogató, vagy az NSZI felkérése esetén a hároméves finanszírozási időszak teljes időszaka alatt előadás vagy workshop formájában beszámol a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységéről.

15. Elszámolás a kapott támogatásról, ellenőrzés

A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a finanszírozási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be az NSZI részére a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról. Az NSZI az elszámolást elutasítja, ha abból a feladatellátás nem állapítható meg.

Ha a foglalkoztató nem teljesíti a szerződésben vállalt feladatmutatót, a tárgyévi működési támogatás arányos részét vissza kell fizetnie.

A támogatás elszámolásával, annak ellenőrzésével, a jogosulatlanul igénybe vett és/vagy felhasznált támogatásával kapcsolatos szabályokat a Tkr. tartalmazza.

A Támogató, az NSZI, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a fejlesztő foglalkoztatás megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére.

A Támogatott az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a finanszírozási időszak zárását követő 10 éven át köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni az NSZI-t.

E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására.

A támogatási jogviszony akkor zárul le, ha a támogatás elszámolását a támogató elfogadta, a fel nem használt támogatás (amennyiben volt ilyen) és az el nem fogadott felhasználás
(, amennyiben volt ilyen) visszafizetése megtörtént, és erről írásban értesítést kaptak a támogatott szervezetek.

A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a Szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és a kedvezményezettet a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettsége terheli az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

16. Jogszabályi hivatkozások

A Pályázati Felhívás és Útmutató az alábbiaknak megfelelően készült:

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.);
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.);
 • a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.);
 • a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás;
 • a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet;
 • az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet.

 Iratbetekintés szabályai

A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges.

17. További információ

A Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza a további részleteket!

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Pályázati Igazgatóság

Támogatáskezelési iroda

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban elfogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.

A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 (öt) munkanapon belül a www.nszi.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.

A pályázattal kapcsolatos további szakmai felvilágosítást az NSZI munkatársai biztosítanak, a következők szerint:

Név

Beosztás

Telefonszám

E-mail cím

Kiss Orsolya

szociális szolgáltatási referens

30/130-4052

kiss.orsolya@nszi.gov.hu

Fülepi Henrietta

szakmai vezető

70/505-6198

fulepi.henrietta@nszi.gov.hu

 

 Sikeres pályázást kívánunk!

 Dr. Tóth Tibor

   főigazgató

  Kapcsolódó fájlok

 • FF2024-2026_döntési lista

 • FF2024_Palyazati_Felhivas_es_Utmutato