EFOP-1.9.4. Szakmatámogató Hálózatok Szakmai Nap

EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” c. kiemelt projekt keretében vállalt feladatunk a módszertani támogatás és segítségnyújtás hálózati formában a család- és gyermekjóléti szolgáltatók és demencia kórképben szenvedő és idősek nappali ellátásában vagy idősek ápoló-gondozó otthonában ellátásban részesülő személyek ellátását végzők, illetve hozzátartozók számára. A program további célja a tapasztalatok átadása, megvitatása a felállt Területi Szakmatámogatási Rendszer érintett munkacsoportjaival.

Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” című kiemelt projekt Európai Uniós forrásokból működő, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által működtetett konzorciumban megvalósított kiemelt projekt, amelyben az NSZI-n kívül a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, a Magyar Államkincstár és az Oktatási Hivatal vesz részt.

A szakmai nap a család- és gyermekjóléti szolgáltatások, továbbá az idősellátás területén működő hálózatok tapasztalatátadását segítette elő.

A projekt jelentősége

A szociális szakmának az elmúlt időszakban új kihívásokkal kell szembenéznie: a demográfiai változásokon túl, a család, mint ellátási egység szerepe csökken, a nagycsaládok szétesnek, a klasszikus családmodell veszélyben van, a hagyományos családi funkciók erodálódnak és ennek következményeként a diszfunkcionális családok száma növekszik. Sok esetben hiányoznak a szülők nevelési-gondozási mintái, készségei, kommunikációs-konfliktuskezelő modelljei. Az intézményközpontú szemlélet ezeket a helyzeteket nem tudja a maguk komplexitásában kezelni, ehelyett szükségessé vált a szolgáltatásközpontú szemlélet meghonosítása, amely igényli az egyes szakterületek együttműködését is.

A projekt a szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítását valósítja meg. A szakmatámogatás újszerű, országos hálózatokon keresztül valósul meg. A hálózatok feladatai az ellátottközeli (gyakorlati) szakmai munka tapasztalatainak módszertani tevékenységbe történő becsatornázása, az információáramlás biztosítása a szakterületen dolgozók felé, a szakterületen dolgozó szakemberek bevonása a módszertani feladatellátásba (szakmai anyagok elkészítésébe, kutatások lefolytatásának segítésébe, véleményezések és ajánlások elkészítésébe), valamint szervezési és lebonyolítási feladatok ellátása.

A kiemelt projekt 3 országos hálózatot működtet: család- és gyermekjóléti szolgáltatók, demenciával élő időseket támogató intézmények és családtagjait támogató hálózat „un. idős hálózat”, országos gyermekvédelmi módszertani hálózat.

Az EFOP-3.2.9 és az EFOP-1.1.4 projektekhez az EFOP 1.9.4 kizárólag módszertani támogatást nyújt, illetve vizsgálati és elemzési feladatokat végez.

Az EFOP 1.9.4 kiemelt projekt közvetlen célcsoportjait a szociális szolgáltatásokban, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokban dolgozó szakemberek, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat fenntartó szervezetek munkatársai, a pénzbeli és természetbeni ellátások ügyében illetékes hatóságok munkatársai, a szociális és gyermekvédelmi igazgatás munkatársai, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi működést engedélyező hatóságok és a működést ellenőrző szakértők, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutód szervezetei és az ágazati irányítást végzők munkatársai jelentik. A célcsoportot alkotják azok is, akik a vizsgálat elsődleges eredményeiből, illetve a született kutatási eredményekből közvetlenül profitálni tudnak: egyfelől a döntéshozók, az állami, önkormányzati és elkülönült alapok szintjén; a fejlesztéspolitika résztvevői. Másfelől a kisgyermekes családokkal, koragyermekkori intervencióval foglalkozó közszolgáltatásokat nyújtó intézmények (egészségügyi, szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátási intézmények, stb.) vezetői, a szolgáltatásnyújtás menedzselésével foglalkozók. A beavatkozás tényleges célcsoportja azonban a kisgyermekes családok, különös tekintettel a hátrányos helyzetű családokban megszületett gyermekekre, illetve iskoláskor előtti gyermekekre.

A kiemelt projekt gyakorlati tapasztalatainak és eredményeinek figyelembevételével az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet eredményes pályázatot bonyolított le a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás vonatkozásában szakmatámogatási rendszer létrehozására az ország 11 területi egységén.  

A pályázati felhívás területi szinten kijelölt szakmatámogatási és szakmafejlesztési hálózat kialakítását szolgálja olyan területi szociális alap- és szakosított (a továbbiakban: szociális szolgáltatások) ellátási, továbbá gyermekjóléti alapellátási szakmatámogató hálózat létrehozásával, amely mind területi, mind szakterületi vonatkozásban lefedi az adott területi egység teljes szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatási spektrumát.

 

Galéria (3 kép)

Fotók: Kiss Orsolya