Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2021. szeptember 1-jétől 2024. június 30-ig terjedő időszakra

a-kepen-az-emberi-eroforrasok-miniszteriuma-logoja-lathato_-mely-a-magyar-cimer-180
nszilogo

Pályázati felhívás


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

nevében

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

által meghirdetett


JELNYELV2021 kódszámú


” Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása
2021. szeptember 1-jétől 2024. június 30-ig terjedő időszakra”
című pályázati programhoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a jelnyelvi tolmácsszolgálatok
működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011.
(XI.10.) NEFMI rendelet alapján a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet általános, nyílt pályázatot
hirdet a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás állami támogatásának
igénybevételére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázat lebonyolításával a Nemzeti
Szociálpolitikai Intézetet mint módszertani központot (a továbbiakban: Lebonyolító)
bízza meg.

1. A pályázat hivatkozási száma, megnevezése
JELNYELV2021 kódszámú, „Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása
2021. szeptember 1-jétől 2024. június 30-ig terjedő időszakra”

2. A pályázat jellege
Nyilvánosan meghirdetett általános pályázat.

3. A pályázat forrása
A program első megvalósítási szakaszában (2021.09.01.-2022.06.30.) 367 100 000,- Ft a
pályázaton nyertes szervezeteknek továbbadandó pályázati keret, melynek forrása az
EMMI 20/19/12 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása előirányzatán (Áht
azonosító 385595) rendelkezésre áll.

4. A pályázat célja
A pályázat közvetlen célja a jelnyelvi tolmácsszolgálatok országos hálózatának
működéséhez szükséges vissza nem térítendő támogatás nyújtása, ezáltal a magyar
jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényben kötelező
állami feladatként meghatározott térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosítása. A
pályázat közvetett célja a siket, nagyothalló és siketvak személyek jelnyelvi
tolmácsszolgáltatáshoz való hozzáférésének biztosítása, ezáltal önálló életvitelük és
társadalmi esélyegyenlőségük előmozdítása.

5. A pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek
A pályázati program 19 megyei és 3 fővárosi, összesen 22 jelnyelvi tolmácsszolgálat
támogatását teszi lehetővé Magyarország területén.

A támogatható pályázatok maximális száma: 22 db

6. A támogatások mértéke, a támogatható költségek
- Alaptámogatás: a tolmácsszolgálat működéséhez nyújtott, – a 62/2011. (XI.10.)
NEFMI rendelet (továbbiakban: Jmr.) 26. §-a szerinti kiadásokra elszámolható –
állami támogatás.
- Kiegészítő támogatás: a Jmr. 5. számú mellékletében foglalt havi térítésmentes
jelnyelvi tolmácsolási óraszám túllépése esetén a tolmácsszolgálat által igényelhető
többlettámogatás.

A megpályázható maximális alaptámogatási összegek számításánál irányadó a
tolmácsszolgálatnál az alaptámogatás terhére, munkaviszony keretében alkalmazottak
együttes heti munkaideje a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint.
Kizárólag a program megvalósításához szükséges, a pályázatban tervezett, illetve a
finanszírozási szerződésben megjelölt tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek
számolhatóak el. A pályázaton elnyert támogatás felhasználhatóságáról és elszámolásának
módjáról a Segédlet a munkalapok kitöltéséhez, a szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás elkészítéséhez c. dokumentum rendelkezik részletesen.

7. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázat benyújtására a Pályázati útmutatóban meghatározottak jogosultak.

8. A pályázat benyújtására vonatkozó információk
A pályázatot a jelnyelvi tolmácsszolgálatot létesítő, illetve működtető fenntartó nyújtja be a
Lebonyolítónak.

Amennyiben a pályázó több ellátási területen kíván tolmácsszolgálatot létrehozni, illetve
működtetni, úgy ellátási területenként külön pályázatot kell benyújtania.

A pályázat benyújtásának módja
A Pályázati űrlapot és annak mellékleteit a Pályázati útmutatóban meghatározottak szerint
kell benyújtani. A kitöltésre vonatkozó utasításokat szigorúan be kell tartani.

Pályázat benyújtásának helye, határideje

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Székhely és postai levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 191.


A postai úton benyújtott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekinti a Lebonyolító, ha
azokat a határidő lejártáig ajánlott küldeményként postára adták.


Postai úton: 2021. július 23. (postára adás 2021. július 23-án éjfélig)
Személyesen: 2021. július 23. 14 óra


A benyújtással kapcsolatos részletes információkat a Pályázati útmutató II. része
tartalmazza.

9. A pályázat elbírálásának menete, szempontjai
A pályázatok elbírálásának menetét, és szempontjait a Pályázati útmutató tartalmazza.

10. A pályázat eredményéről történő értesítés várható időpontja
2021. augusztus 11.

A döntést követően a nyertes lista közzétételre kerül a www.nszi.hu honlapon.
A Pályázókat a támogatási döntésről a Lebonyolító a döntésről szóló nyertes lista
kézhezvételétől számított 3 napon belül írásban értesíti.

11. Szerződéskötés
A Lebonyolító abban az esetben köti meg a finanszírozási szerződést a
Kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra
vonatkozóan az együttműködési megállapodás megkötésre kerül.

A Lebonyolító a nyertes pályázatot benyújtó fenntartóval - a nyertes pályázatok számától
függetlenül - egy finanszírozási szerződést köt, melyben a jelnyelvi tolmácsszolgálat
fenntartója kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályokban és a finanszírozási
szerződésben meghatározottaknak megfelelően biztosítja a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást és
működteti a tolmácsszolgálatot.
A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele a jogszabályban és a pályázati kiírásban
meghatározott dokumentumok benyújtása. A dokumentumokat a nyertes pályázónak a
pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül kell megküldenie
a Lebonyolító részére.

12. A támogatás elszámolására vonatkozó információk
A fenntartó a finanszírozási időszak alatt minden év augusztus 15-ig június 30-ai forduló
nappal, tolmácsszolgálatonként részletes, a támogatás felhasználásának és a tevékenység
megvalósításának szakmai vonatkozásait is tartalmazó – elszámolást nyújt be a módszertani
központhoz az igénybe vett alap- és kiegészítő támogatásról.

13. A támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei
A Lebonyolító a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó a
pályázatban, az ahhoz csatolt iratokban, vagy a finanszírozási szerződés megkötéséhez
benyújtott dokumentumokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős
tényt, körülményt elhallgatott.


14. További információk
A teljes pályázati dokumentáció elérhető a Lebonyolító honlapján: www.nszi.hu
A pályázati felhívással kapcsolatban további információ Mózesné Ruzsák Beátától kérhető
a következő e-mail címen:
A beérkezett kérdésekre adott válaszok a Lebonyolító honlapján (www.nszi.hu) a Pályázati
felhívás mellett a „gyakran ismételt kérdések” (GYIK) rovatban jelennek meg, legkésőbb a
pályázat beadási határidejét megelőző 5. napig. Ezt követően nincs lehetőség további
kérdések küldésére

  Kapcsolódó fájlok

  • Döntési lista

  • Csatolandó dokumentumok egy részéhez formanyomtatványok

  • Ellenőrző lista

  • Pályázati útmutató

  • Pályázati űrlap

  • Pénzügyi gazdálkodási terv

  • Részletes költsegvetési terv a finanszírozási időszak első megvalósítási szakaszáról

  • Segédlet a munkalapok kitöltéséhez, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítéséhez

  • Szolgáltatási rend könnyen érthető változat

  • Gyakran ismételt kérdések